ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

โครงสร้างรายได้ Q2/2022

ปริมาณการปล่อยสินเชื่อ

ปริมาณการปล่อยสินเชื่อ

Q2/2022  = 2,246.76 MB

Outstanding Account Receivable Portfolio

Ost. Portfolio

Q2/2022 = 2,124 MB

งบการเงิน

ปี 2019
2565
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2564
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2563
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2562
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2561
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2560
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2559
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2558
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์
2557
Q1
Q2
Q3
Full year
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินฉบับสมบูรณ์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)

ปี 2019
2565
Q1
Q2
Q3
Full year
2564
Q1
Q2
Q3
Full year
2563
Q1
Q2
Q3
Full year
2562
Q1
Q2
Q3
Full year
2561
Q1
Q2
Q3
Full year
2560
Q1
Q2
Q3
Full year
2559
Q1
Q2
Q3
Full year
2558
Q1
Q2
Q3
Full year
2557
Q1
Q2
Q3
Full year

รายงานประจำปี

LIT รายงานประจำปี 2021
10,192.70 KB
LIT รายงานประจำปี 2020
13,547.28 KB
LIT รายงานประจำปี 2019
8,898.29 KB
LIT รายงานประจำปี 2018
20,240.55 KB
LIT รายงานประจำปี 2017
11,989.00 KB
LIT รายงานประจำปี 2016
11,532.53 KB
LIT รายงานประจำปี 2015
6,852.26 KB
LIT รายงานประจำปี 2014
6,560.38 KB
LIT รายงานประจำปี 2013
9,770.30 KB

แบบ 56-1

LEASE IT

แบบ 56-1

LIT Form 56-1 2021
10,192.70 KB
LIT Form 56-1 2020
13,547.28 KB
LIT Form 56-1 2019
5,167.64 KB
LIT Form 56-1 2018
3,779.32 KB
LIT Form 56-1 2017
5,022.83 KB
LIT Form 56-1 2016
7,521.61 KB
LIT Form 56-1 2015
39,515.21 KB
LIT Form 56-1 2014
3,551.28 KB

เอกสารนำเสนอนักลงทุน

LIT Presentation 2019
3,795.49 KB

Company Snapshot

LIT Company Snapshot Q1 2022
1,831.76 KB
LIT Company Snapshot Q4 2021
1,786.61 KB
LIT Company Snapshot Q3 2021
2,151.49 KB
LIT Company Snapshot Q2 2021
2,114.31 KB
LIT Company Snapshot Q1 2021
1,964.88 KB
LIT Company Snapshot Q4 2020
1,961.92 KB
LIT Company Snapshot Q3 2020
2,011.99 KB
LIT Company Snapshot Q2 2020
442.63 KB
LIT Company Snapshot Q1 2020
442.60 KB