บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ลีซ อิท เข้าใจถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน เราจึงให้อิสระทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงเงินทุนได้

เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายและครบวงจร โดยลีซ อิท แตกต่างจากผู้ให้บริการทางการเงินรายอื่น ๆ เนื่องจากสินเชื่อของเราได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะ เราจึงมีสินเชื่อธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ เช่น สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) ลีสซิ่งและเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) และสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance) ตลอดจนรองรับบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring)

มีประสบการณ์
EXPERIENCED.svg

ดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินมากว่า

17

ปี

ได้รับความไว้วางใจ
TRUSTED.svg

สนับสนุนทางการเงินให้ผู้ประกอบการ SMEs กว่า

3,000

ราย

ถูกกฎหมาย
LEGITIMATE.svg

สนับสนุนเงินทุนไปแล้วมากกว่า

60,000

ล้านบาท

วิสัยทัศน์ของเรา

ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับทุกคน

พันธกิจของเรา

เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนอกภาคสถาบันการเงิน (Non Bank) ที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ จนนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับคู่ค้า (True Financial Partner)

ค่านิยมองค์กร

Unity รวมใจเป็นหนึ่ง

Move Forward กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

Integrity ความซื่อสัตย์

Care เราใส่ใจลูกค้าและพนักงานเพราะคุณคือคนสำคัญของเรา

To create opportunities for all

เราเริ่มต้นมาจาก

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เริ่มต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนการค้าของกลุ่มบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) "กลุ่ม SVOA" ในฐานะบริษัทด้านการเงิน (Financial Arm) ของกลุ่ม SVOA โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ(Hire Purchase) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า IT ให้แก่กลุ่ม SVOA กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม SVOAเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า (Factoring) ให้แก่ลูกค้าของกลุ่ม SVOA ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน

พัฒนาการของเรา

ในอดีต...ลีซ อิท ให้สินเชื่อจำกัดเฉพาะแค่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจในการสนับสนุนสินเชื่อนอกเหนือจากสินค้า IT เพื่อให้ลีซ อิท สามารถบริหารจัดการและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ลีซ อิท ได้เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อประเภทใหม่ๆกับลูกค้า SMEs อาทิ สินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) สินเชื่อเพื่อเปิด L/C (Letter of Credit) และสินเชื่อเติมทุนหมุนเวียนคู่ค้า (Supplier Finance)

ลีซ อิท วันนี้

วันนี้...ลีซ อิท ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs และต้องการให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ สำหรับ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้นั้น  ผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถมาขอใช้บริการสินเชื่อกับลีซ อิทได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจน ลีซ อิท มีความยินดีที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ร่วมประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน ด้วยมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองความลูกค้า ทำให้ ลีซ อิท ช่วยสานฝันทุกความเป็นไปได้ของผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้สโลแกน True Financial Partner เป็นมากกว่าการให้สินเชื่อ

พัฒนาการของบริษัท
 

2006

2009 - 2010

2012

2014

2015 - 2016

2017

2018

2019

2020