บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี  2558  และบริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบ้ติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560