บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนทุกรูปแบบและทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2558 ต่อมาได้มีการทบทวนนโนบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ในปี 2566 และบริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567