บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

        1. นโยบายและเป้าหมาย

                  บริษัทได้กำหนดทิศทางด้านความยั่งยืนใน 3 มิติหลักโดยอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี ดังต่อไปนี้

​​​​

Pic 1_บรรษัทภิบาล_TH2023_.jpg

1.      มิติเศรษฐกิจ

        ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

        บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  โดยเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งบางรายอาจจำเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการขยายกิจการตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

  • นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษัทฯ มีนวัตกรรมทางการเงินหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้า SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่
    แท้จริง เพื่อให้ผู้ประกอบการเติบโตตามศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์
  • True Financial Partner  บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ SMEs ให้มีความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บนปรัชญาการเติบโตไปพร้อม ๆ กันระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เสมือนหุ้นส่วนทางการเงินตามปรัชญาที่ว่า “True Financial Partner”

 

2.    มิติสังคม

       พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง

       บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ตามแนวทางปฏิบัติของกระบวนการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการยึดถือปฏิบัติ ในเรื่อง การต่อต้านการธุรกิจคอร์รัปชั่น, การเคารพสิทธิมนุษยชน, การดำเนินงานด้านบัญชี, การปฏิบัติต่อแรงงานอยางเป็นธรรม, สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน, การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า, การละเมิด และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

 

3.    มิติสิ่งแวดล้อม

       ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ และพนักงานได้สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อว่าจุดเล็ก ๆ เมื่อรวมกันหลาย ๆ จุด จะเป็นกลุ่มและพลังที่จะสามารถลดหรือบรรเทาภาวะมลพิษได้

 

        2. ห่วงโซ่คุณค่า

                  ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ดังนี้

 

                                            2.ห่วงโซ่คุณค่า_1.png

                                                                 2.ห่วงโซ่คุณค่า_2.png
 

 

        3. ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ

                   3.1 การระบุประเด็นสำคัญทางธุรกิจ บริษัทฯ พิจารณาจากกลยุทธ์ขององค์กรและผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยเชื่อมโยงเข้ากับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก ดังนี้

Pic 2_ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน_TH2023_.png

 

                     3.2 การจัดลำดับประเด็นสำคัญทางธุรกิจ

Pic 3_ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน_TH2023_.png​​​​​​​

 

Download PDF 4.ด้านสิ่งแวดล้อม
Download PDF 5.ด้านสังคม
Download PDF 6.ด้านบรรษัทภิบาล
Download PDF 7.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความยั่งยืน

ภาพรวมธุรกิจ

ติดต่อเรา