บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับพนักงาน

เราตระหนักเสมอว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เราจึงพร้อมเดินเคียงข้างพนักงาน และร่วมส่งเสริมการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันในการฟันฝ่าทุกอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Unity

Move Forward

Integrity

Care

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาทิตย์ที่แล้ว