ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับพนักงาน

เราตระหนักเสมอว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เราจึงพร้อมเดินเคียงข้างพนักงาน และร่วมส่งเสริมการทำงานแบบทีมเวิร์ค เพื่อให้พนักงานร่วมแรงร่วมใจกันในการฟันฝ่าทุกอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Unity

Move Forward

Integrity

Care

ตำแหน่งงานว่าง

Business Development Officer
1 ปีที่แล้ว

หน้าที่รับผิดชอบ

 • Develop project scopes and objectives involving all relevant stakeholders
 • Control project management implementation plan and quality of word, budget, and timeline
 • Understand how to develop scope of work and schedules, assign resources, manage execution and solve problems to achieve desired results
 • Coordinate internal and external parties to develop work processes and manage projects
 • Develop a detailed project plan to track progress to ensure that all projects are on schedule, within scope and budget
 • Regularly report progress and escalate any problem to managed as needed
 • Project Implementation: Project Management Planning, Project Monitoring & Controlling, Issue Management, Project Team & Stakeholders Management

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s/Master’s Degree in IT, Computer Science or a related field
 • 2-5 years of relevant experience in Project Management (software development project preferred)
 • Knowledge in software development is required
 • Knowledge in financial projects industry is preferred, although not required
 • Organized and able to prioritize and manage multiple ongoing projects simultaneously
 • Good leadership and analytical skills in project management
 • Good interpersonal skills
 • Have strong problem solving and decision making skills