บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ข้อมูลหลักทรัพย์

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)

 

ทุนจดทะเบียน

300,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

221,449,456 บาท

หุ้นสามัญ

221,449,456 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 บาท

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
10 ก.พ. 2564
ลำดับ ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น
1 บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 63.58%
2 บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ 0.00%
3 นิติบุคคล สัญชาติไทย 36.42%
4 นิติบุคคล สัญชาติต่างประเทศ 0%
รวม 100.00%
Scroll to read more
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
10 ก.พ. 2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 79,280,601 35.801%
2 นายสมชาย ปัดภัย 8,270,000 2.734%
3 นายไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย 5,708,000 2.578%
4 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 4,102,660 1.853%
5 นายสมพล เอกธีรจิตต์ 3,984,468 1.799%
6 นายสหัสชัย รักมนุษย์ 3,320,000 1.499%
7 นายวิศณุ สกุลพิเชษฐรัตน์ 3,035,300 1.371%
8 นางสุณี เอกธีรจิตต์ 2,772,430 1.252%
9 นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข 2,035,000 0.919%
10 นายกีรวิทย์ สมใจเพ็ง 2,000,000 0.903%
รายย่อยอื่น ๆ 106,940,997 48.290%
รวม 221,449,456 100%
Scroll to read more

 

เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการสภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

เงินปันผลประจำปี
เงินปันผลประจำปี เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล
2562 0.24 30-เม.ย.-63
2561 0.33 6-พ.ค.-62
2560 0.32 12-เม.ย.-61
2559 0.0112 และหุ้นปันผล 10:1 19-เม.ย.-60
2558 0.18 25-เม.ย.-19
2557 0.12 24-เม.ย.-58
Please Scroll Right

นักวิเคราะห์

นักวิเคราะห์
ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ-นามสกุล อีเมล โทร
1 Asia Plus Sec      
2 Finansia Sec K. Sunanta sunanta.v@fnsyrus.com 02 646 9680
3 Globlex Sec. K. Wilasinee B. wilasinee@globlex.co.th 02-672-5937
4 May Bank Kim Eng K. Jaroonpan.W Jaroonpan.W@maybank-ke.co.th 02-658-6300*1404
5 Phillip Sec. K. Sasikorn Charoensuwan Sasikorn@phillip.co.th 02-635-1700
6 Yuanta Sec. K. Trin Trin.S@yuanta.co.th  
Please Scroll Right

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

Filter Year
2019
  • ทั้งหมด
  • 2562
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556

LIT_620222_Globlex

February 22, 2019

LIT_620607_Globlex

June 07, 2019

LIT_610212_AEC

February 12, 2018

LIT_610213_MBKE

February 13, 2018

LIT_610215_ASP

February 15, 2018

LIT_610219_Globlex

February 19, 2018

LIT_610511_ASP

May 11, 2018

LIT_610514_AEC

May 14, 2018

LIT_610601_Globlex

June 01, 2018

LIT_610810_AEC

August 10, 2018

LIT_611113_AEC

November 13, 2018

LIT_600216_AEC

February 16, 2017

LIT_600220_ASP

February 20, 2017

LIT_600306_Financia

March 06, 2017

LIT_600306_LH

March 06, 2017

LIT_600419_Maybank

April 19, 2017

LIT_600504_Thanachart

May 04, 2017

LIT_600804_Globlex

August 04, 2017

LIT_600811_AEC

August 11, 2017

LIT_600811_May Bank

August 11, 2017

LIT_600815_ASP

August 15, 2017

LIT_601113_AEC

November 13, 2017

LIT_601113_ASP

November 13, 2017

LIT_601113_MayBank

November 13, 2017

LIT_601215_Globlex

December 15, 2017

LIT_590804_ASP

August 04, 2016

LIT_581125_ASP

November 25, 2015

LIT_570120_ASP

January 20, 2014

LIT_570120_KT-ZMICO

January 20, 2014

LIT_570122_Nomura

January 22, 2014

LIT_570509_ASP

May 09, 2014

LIT_571009_ASP

October 09, 2014

LIT_571126_ASP

November 26, 2014

LIT_560117_FSS

January 17, 2013
ดูเพิ่มเติม