บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

หลายปีที่ผ่านมา เราได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำ อันนำมาซึ่งความสำเร็จ

และความภูมิใจขององค์กร โดยมีความสำเร็จล่าสุดดังนี้

Thailand Sustainability Investment (THSI)
 

เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาธุรกิจให้ LIT เติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่องของกำไรสุทธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในการดำเนินธุรกิจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม และในกระบวนการทำงานบริษัทให้ความสำคัญต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม
S__13090824_011.jpg

การกำกับดูแลกิจการขององค์กรใน “ระดับดีเลิศ” (Excellent)

ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศคือธนาคารโลก (World Bank) ปัจจุบัน IOD ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมินจะถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามเกณฑ์คะแนนการกำกับดูแลกิจการ โดยมี“ ยอดเยี่ยม” เป็นคะแนนสูงสุด (คะแนนระหว่าง 90 -100) โดย ลีซ อิท เป็นหนึ่งใน 142 บริษัทจำกัดมหาชนที่ได้รับการจัดอันดับ “ยอดเยี่ยม”

awards-1.png

รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2018

ประเภท “BEST BUSINESS ALLIANCE OF THE YEAR AWARD”

จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในฐานะที่เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการให้เป็น คู่ค้าทางธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจแด่องค์กรธุรกิจในไทย ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ โดยมุ่งหวังให้รางวัลดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะนำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยต่อไป

 

pre_ARLease-IT_award18d1DV4-01.png

รางวัล “ยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์” และ รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น”

รางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ในงาน SET Awards 2017 และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ใน SET Awards 2017 และ 2018

Award-v1.jpg