บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH
Team

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

กรรมการบริหารอาวุโส

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

กรรมการ
และ กรรมการผู้จัดการ

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

กรรมการ
และรองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการตรวจสอบ

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวน 6 ท่าน

นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

กรรมการบริหารอาวุโส

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวเปมิกา ปฏิรูปวาที

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวปิยนันท์ มงคล

ผู้จัดการทั่วไปและ
เลขานุการบริษัท

นางสาวประภาพรรณ รักธรรม

ผู้จัดการทั่วไป
แผนกบริหารจัดการทั่วไป