บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH
Team

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

กรรมการบริหารอาวุโส

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายอลงกต บุญมาสุข

กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

กรรมการ
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

กรรมการตรวจสอบ

นางวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน

นายอลงกต บุญมาสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

กรรมการบริหารอาวุโส

นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวเปมิกา ปฏิรูปวาที

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวนันตพร ธรรมสวยดี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ