บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ข้อมูล LIT-W2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน  และเดือนธันวาคม ของแต่ละปี โดยกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม 2568 (โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ยังคงเป็นวันกำหนดการใช้สิทธิตามปกติ) หากตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันที่กำหนดให้เป็นวันใช้สิทธินั้น ๆ และระยะเวลาการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว และใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดสิทธิให้สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนดได้

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

-

วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญสำหรับการใช้สิทธิ LIT-W2

Download PDF ข้อกำหนดสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (LIT-W2)
Download PDF แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (LIT-W2)