บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

ข้อมูล LIT-W1

ตามที่บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LIT-W1) จำนวนทั้งสิ้น 160,000,000 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกวันที่ 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของแต่ละปี บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ LIT-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 20 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ดังนี้

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

วันที่ 8 , 11 - 12 , 18 - 22  เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.

วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันที่ 25 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญสำหรับการใช้สิทธิ LIT-W1

Download PDF กำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 20
Download PDF แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (LIT-W1)
Download PDF แบบสอบถามตรวจสถานะ FATCA (นิติบุคคล)
Download PDF แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)